Jump to content

Blogs

خودم مست

خودم مست و جهان هست و خدای اسمان مست نمی دانم چرا ادم در این دنیا ، در این اوارگی هست خودم مست و خودم مست و خودم مست خدا اینجا چه هست یا که ، که هست یا که چه کار است خودم مست و خودم مست و خودم مست به تکرار دقایق ادمی هست شعر ها هست واژا ها هست خودم مست و خودم مست و خودم مست که رستم از همه دنیا ، که خستم ، واژه هایم جملگی مست @poemsecom #ارشان_صابرمختاری

poemses

poemses

×
×
  • Create New...