Jump to content

اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی


fekre bartar

Recommended Posts

به موجب ماده ی 100 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه،از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

 

هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.(ماده ی 101)

تبصره:مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت،نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاَ به نام او ثبت نشده است،باید همزمان با اعتراض،برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 101 این آیین نامه،ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

هر گاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکین نماید،درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید.در ماده ی 170 آمده است:

در اجرای بند ح ماده ی 17 و ماده ی 58 قانون،کمیسیونی مرکب از اعضاء ذیل تشکیل می شود:

1-رئیس اداره ثبت اختراعات،اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری حسب مورد؛

2-نماینده ای از جانب مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی؛

3-یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد.

تبصره 1-ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی قرار دارد.

تبصره 2-تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است.این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 3-کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید.

تبصره 4-کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد.

تبصره 5-چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد،پس از تایید مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی،از محل اعتبارات سازمان تامین و پرداخت خواهد شد.

همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه طرح صنعتی قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است.

_در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود.

_در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

_چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.

به موجب ماده ی 59،هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.

چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

هر ذینفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون،ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید.در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده،پدید آورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.

مطابق ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است.یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.(ماده 21)

دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم ذیل باشد:

1-اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛

2-رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه،به شرح مذکور در جدول هزینه ها

3-وکالت نامه در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

هر گاه ثبت طرح صنعتی باطل شود،از تاریخ ثبت،باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

طرح های صنعتی خود را انحصاری کنید.

موسسه ی حقوقی فکر برتر با کادری مجرب شما را در این امر یاری می دهد.

 

 

ثبت طرح صنعتی فکر برتر - https://companyregister.ir

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...