Jump to content

آشنایی با ثبت اختراع


kiasabt

Recommended Posts

اختراع به طور کلی به حق انحصاری اطلاق می شود که به مخترع آن در قبال خلاقیت و یا ایجاد محصولی ((که مهمترین شاخه آن جدید بودن آن می باشد)) از طرف دولت و قانون گذار اعطاء می شود. طبق تعریف ارائه شده در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:((بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است . این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله ،دستگاه ،محصول دارو یا فرآیند صنعتی کاملا جدید مربوط باشد ،یاممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد))

 

پس به عبارتی هر كس مدعی یكی ازا مور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:

ابداع هر محصول صنعتی جدید

كشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یك نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

و همچنین طبق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خـاص را ارایه میکند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل مینماید.

 

اهمیت ثبت اختراع و بهره مندی از حمایت قانونی از اختراعات ثبت شده:

همان گونه که اشاره شد اختراع (INVENTION ) حاصل تراوشات ذهنی شخص مخترع می باشد که طبعا در پی استفاده انحصاری از مزایای مادی و معنوی این اختراع که ممکن است در قالب یک محصول صنعتی یا فرآیندی صنعتی متبلور شده باشد می باشد و این امر تنها با حمایت قانونی دولت امکان پذیر می باشد و طبعا تا زمانی که این اختراعات طبق تشریفات رایج در هر کشور به ثبت نرسیده باشد محقق نمی شود، پس شرط اصلی استفاده از این حق برای مخترع ثبت اختراع در  اداره ثبت اختراعات می باشد که در این زمینه ذی صلاح محسوب می شود.

روشهای ثبت اختراع:

1- روش های اعلامی 

2- روش های تحقیقی 

روش های اعلامی

در روش اول (روش اعلامی) ثبت اختراع با ادعای مخترع انجام می گیرد بدین معنا که ادعای اشخاص (به شرط عدم سابقه)مقرون به صحت تلقی می شود و اختراع به ثبت می رسد .طبق ماده 36 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات: این ورقه و یاسند اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیكند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدایی تهران اقامه دعوی كرده و خلاف آنرا ثابت نمایند. توجه داشته باشید که در این شرایط اداره مالکیت صنعتی که مسئولیت شدور ورقه راداشته است مسئول صحت و سقم اختراع و یا ادعای افراد نمی باشد بلکه مخترع شخصا در رابطه با این ادعا پاسخگو خواهد بود و در صورت وجود ادعایی مبنی بر کذب در محاکمه ذی صلاح با خوانده قرار دادن مخترع بر علیه وی اقامه دعوی خواهد شد.

همچنین وفق ماده ٣٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در صورتی كه :

الف: اختراع اختراع جدید نباشد.

ب: وقتی كه ورقه ( سند) اختراع جهت امور نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دوایی صادر شده باشد.

ج: وقتی كه اختراع بطریقه علمی صرف بوده و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا فلاحتی (كشاورزی ) نداشته باشد.

د: وقتی كه پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته و بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد هر ذینفعی می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع و تقاضای صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكیت صنعتی بنماید با توجه به مراتب مذكور روش ثبت اختراع در ایران بنحو اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاكم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

 

روش تحقیقی

در این روش تمامی قوا و امکانات و وسایل آزمایشگاهی در زمینه های متفاوت به کار گرفته می شود تا ادعای اختراع و ماهوی اختراع بررسی شود تا صحت ادعای مخترع قبل از ثبت به مراجع قانونی ثابت گردد در این روش اختراع قبل از ثبت به صورت محرمانه نگهداری می شود و حق تقدمی برای مخترع منظور می گردد و در صورت اثبات ادعای مخترع نسبت به ثبت اختراع اقدام می گردد. و در صورت عدم اثبات نسبت به رد ثبت اختراع اقدام می گردد.

 

ادامه متن را در ثبت شرکت کیا ثبت دنبال کنید. 

https://kiasabt.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...