Jump to content

پروسه ثبت طرح صنعتی


nire

Recommended Posts

در فرهنگ لغت فارسی، طرح به معنای نقشه ، نقاشی ، صورت ، پیکر آمده است. کلمه صنعتی نیز در لغت فارسی به معنای منسوب به صنعت و امور صنعتی و مربوط به ساخت یا فابریک استعمال شده است. 

طرح صنعتی به معنای ویژگی های مربوط به شکل، ساختار ، نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرآیند صنعتی است به نحوی که در کالای نهایی و خاتمه یافته ( کالایی که مراحل ساختش به اتمام رسیده است ) ایجاد چشم نوازی و جذابیت نماید.

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده وی امضاء شود.

متقاضی باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز، با پست سفارشی به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام ، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.

اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد :

1. اسم ، نشانی ، کد پستی ، شماره ملی ، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ، ذکر نام ، نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت ، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.

2. اسم ، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.

3. اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد ؛

4. ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.

5. تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم

6. تعیین ضمائم

در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط مقرر شده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.

با توجه به ماده 85 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد ، مراتب به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ تسلیم اعلام، جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده 86 این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

بر اساس ماده 87 آیین نامه ، ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد :

1- تاریخ کامل ( ساعت ، روز ، ماه و سال ) و شماره ثبت اظهارنامه ؛

2- تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی ؛

3- اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است ؛

4- ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد ؛

5- در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن ، تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم ؛

6- اسم ، محل اقامت و تابعیت طراح ، در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست ، مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح ذکر نشود ؛

7- مدت اعتبار طرح صنعتی ؛

8- با توجه به تبصره ( 1 ) ماده فوق، در دفتر ثبت طرح صنعتی برای هر طرح دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که نسبت به طرح صنعتی صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد ؛

با توجه به تبصره ( 2 ) ماده فوق، درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی برسد.

بر اساس ماده 86 آیین نامه ، مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی، مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید، آگهی مزبور شامل موارد ذیل می باشد :

1- شماره و تاریخ اظهارنامه ؛

2- شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی ؛

3- اسم و نشانی طراح مگر آنکه طراح کتباَ درخواست کند که نامش ذکر نشود ؛

4- اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی ؛

5- ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد ؛

6- تعیین تاریخ ، محل و شماره حق تقدم ، در صورت وجود ؛

7- تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر ؛

8- اشاره به ماکت طرح ، در صورت ارائه ؛

9- مدت اعتبار طرح .

شایان ذکر است ، درخواست ثبت طرح صنعتی، از طریق پورتال اداره کل مالکیت صنعتی به نشانی http://iripo.ssaa.ir  صورت می گیرد.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی :

1- دو نسخه اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

2- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح

3- مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا نوسط نماینده قانونی به عمل آید.

4- گر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه

5- اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح ؛

6- در طرح صنعتی سه بعدی ، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد، باید حداکثر بیست در بیست در یست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ده در بیست سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد ؛

7-  درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود.

8- درخواست کتبی به تاخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل.

9- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی ؛

10- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حدکثر ظرف 15 روزاز آن تاریخ تسلیم شود.

تبصره 1- طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده ، موضوع بندهای 3 و 4 فوق ، باید حداکثر بیست در بیست سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.

تبصره 2- در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.

تبصره 3- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز گردند.

در صورتی که متقاضی ، درخواست حق تقدم کرده باشد ، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :

1. تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی .

2. طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی.

3. کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر ماخذ آن

nikregister.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...